Uslovi korištenja

Korištenjem i posjećivanjem stranice www.mobinacija.com podrazumijeva se da svjesno prihvatate Uslove korištenja, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Vi kao korisnik, oglašivač i ujedno vlasnik sadržaja koji objavite na stranici www.mobinacija.com i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je objavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati Uslove korištenja, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica www.mobinacija.com smatra potpunim prihvatanjem Uslove korištenja. Molimo vas da stranice www.mobinacija.com ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

[su_service title=”Član 1. Uvod” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

Za vrijeme korištenja www.mobinacija.com, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. www.mobinacija.com zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

[su_service title=”Član 2. Korištenje i zaštita podataka” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

Pri korištenju stranice www.mobinacija.com, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice.  www.mobinacija.com  čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. Korištenjem  www.mobinacija.com  saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona  www.mobinacija.com  upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem  www.mobinacija.com  saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

[su_service title=”Član 3. Zaštita autorskih prava” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

Podaci na  www.mobinacija.com  su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na  www.mobinacija.com  uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju  www.mobinacija.com  te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.  www.mobinacija.com  se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na  www.mobinacija.com .

[su_service title=”Član 4. Isključenje iz upotrebe, naknada štete” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

www.mobinacija.com  zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na  www.mobinacija.com , ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.  www.mobinacija.com  zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi  www.mobinacija.com , a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na  www.mobinacija.com  i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača  www.mobinacija.com  na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane MOBInacija administracije)
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom  www.mobinacija.com  (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i Obnovi Oglasa u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime  www.mobinacija.com  administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama  www.mobinacija.com
• korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

www.mobinacija.com , uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

[su_service title=”Član 5. Garancija” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

www.mobinacija.com  ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice  www.mobinacija.com  sve vrijeme.

[su_service title=”Član 6. Odgovornost” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

www.mobinacija.com  se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice  www.mobinacija.com
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice  www.mobinacija.com
• informacija na stranici  www.mobinacija.com
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici  www.mobinacija.com
• postupaka korisnika  www.mobinacija.com
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime  www.mobinacija.com  • korištenja stranica koje nisu pod domenom  www.mobinacija.com , a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime  www.mobinacija.com , kopirajući stranicu www.mobinacija.com  vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

www.mobinacija.com  ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s  www.mobinacija.com , niti podupiranja takvih stranica od strane  www.mobinacija.com .  www.mobinacija.com  može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću  www.mobinacija.com  na taj način.  www.mobinacija.com  povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.  www.mobinacija.com  nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

[su_service title=”Član 7. Oglas” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

Kod predavanja oglasa na  www.mobinacija.com , oglašivač dodjeljuje  www.mobinacija.com  pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na  www.mobinacija.com  na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane  www.mobinacija.com .  www.mobinacija.com  ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na  www.mobinacija.com , a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima…)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema  www.mobinacija.com
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja  www.mobinacija.com
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, pojedini duhanski proizvodi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i muzike i ostalih autorskih uradaka, zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine

[su_service title=”Oglašivač je saglasan:” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• ne koristiti  www.mobinacija.com  u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na  www.mobinacija.com  postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju  www.mobinacija.com  kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

• da  www.mobinacija.com  članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti.  www.mobinacija.com  ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja  www.mobinacija.com  kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca.  www.mobinacija.com  ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima  www.mobinacija.com  može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da  www.mobinacija.com  ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko  www.mobinacija.com  smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da  www.mobinacija.com  neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštivati sve odluke  www.mobinacija.com  i njenih uposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja MOBInacija administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da MOBInacija administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će  www.mobinacija.com  administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da  www.mobinacija.com  nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja  www.mobinacija.com , te  www.mobinacija.com  zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici  www.mobinacija.com  su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da  www.mobinacija.com  nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.   www.mobinacija.com  ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

[su_service title=”Član 8. Sudska nadležnost” icon=”icon: legal” size=”24″][/su_service]

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici  www.mobinacija.com  sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.mobinacija.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem  www.mobinacija.com , korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja  www.mobinacija.com  i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, Maj 2015.
Sva prava pridržana.